Verkostot

 VERKOSTOT

TKI-infrat ja palvelut kytkeytyvät verkostoiksi seuraavien kehittämisohjelmien ja strategioiden kautta.

Arktinen ulottuvuus /Pohjoisen Periferian ohjelma

"Ohjelman toimintalinjoja ja niiden erityistavoitteita ovat:
1.Innovaatio (lisääntynyt innovointi ja uuden teknologian siirto, lisääntynyt innovointi julkisten palvelujen tuottamisessa)
2.Yrittäjyys (parantuneet tukijärjestelmät pk-yrityksille, markkinoiden laajentaminen)
3.Energia (energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiaratkaisujen lisääntynyt käyttö asumisessa ja julkisissa infrastruktuureissa)
»lue tarkemmin

ERRIN-verkosto

"ERRIN on yli 90 tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneen alueen ja niiden Brysselin aluetoimistojen muodostama yhteistyöverkosto. Verkosto edistää tiedonvaihtoa, yhteisiä toimia ja jäsentensä hankekumppanuuksia vahvistaakseen tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia alueilla."  »lue tarkemmin

Eurooppa2020-strategia à Horisontti

"Horisontti 2020 on Euroopan unionin monivuotinen tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, jota toteutetaan vuosina 2014-2020 ja jonka käytössä on lähes 80 miljardia euroa EU:n talousarviosta. Tämän yhteisen strategiakehyksen huipputason tutkimuksen ja innovoinnin rahoitukselle EU:ssa odotetaan houkuttelevan lisäinvestointeja yksityiseltä ja julkiselta sektorilta."  »lue tarkemmin

Hallituksen kärkihankkeet

"Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus. Hallitus vie eteenpäin välttämättömiä uudistuksia viidellä painopistealueella. Strategiset tavoitteet konkretisoituvat kärkihankkeissa ja reformeissa."  »lue tarkemmin

Itä- ja Pohjois-Suomen rakennerahasto-ohjelma

"Itä- ja Pohjois-Suomelle on laadittu yhteinen alueellinen suunnitelma tarkentaa valtakunnallisen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutusta. Alueellinen suunnitelma huomioi Itä- ja Pohjois-Suomen erityispiirteet ja painotukset." »lue tarkemmin

Itämeri-strategia

"EU:n Itämeren alueen strategia hyväksyttiin vuonna 2009 EU:n ensimmäisenä ns. makroaluestrategiana. Strategian uudistetussa toimintasuunnitelmassa strategialle esitetään kolmea yleistavoitetta:
1.meren pelastaminen
2.alueen yhdistäminen ja
3.vaurauden ja hyvinvoinnin lisääminen."  »lue tarkemmin

Itä-Suomen bioenergiaohjelma

"Itä-Suomen bioenergiaohjelma eli ISBEO 2020 on viiden itäisen maakunnan - Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon yhteinen ohjelma. Sillä konkretisoidaan kansallisia ja alueellisia ilmasto- ja energiatavoitteita käytännön toimenpiteiksi."  »lue tarkemmin

Itä-Suomen yliopiston strategia

"Strategiamme viitekehyksenä ovat maailmanlaajuiset haasteet, joihin haemme ratkaisuja tieteidenvälisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Tutkimus ja koulutus rakentavat vastuullista ja kestävää tulevaisuutta."  »lue tarkemmin

Joensuun seudun kasvustrategia

"Joensuun strategia - Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva -nimeä kantava suunnitelma - on Joensuun seudun keskeisten toimijoiden yhdessä sopima kasvustrategia, joka julkaistiin 4.12.2012. Suunnitelmaan ovat sitoutuneet Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, JoensuunTiedepuisto sekä Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy."  »lue tarkemmin

Karelia-amk:n strategia

"Karelia-ammattikorkeakoulun strategiassa määritellään korkeakoulun tahtotila. Se ohjaa henkilöstön toimintaa ja päätöksentekoa sekä sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Strategiassa esitetyt linjaukset perustuvat kansallisiin koulutuspoliittisiin ja muihin keskeisiin linjauksiin ja vaatimuksiin, työelämän ja sen kehittämisen tarpeisiin sekä maakunnan ja Joensuun kaupunkiseudun kehittämislinjauksiin."  »lue tarkemmin

Kestävän kehityksen Agenda 2030

"YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, hyväksyttiin valtioiden päämiestasolla YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa New Yorkissa 25.9.2015. Se on valtioita poliittisesti sitova asiakirja. Agenda2030 rakentuu vuoteen 2015 päättyneille vuosituhattavoitteille sekä ns. Rio-prosessista kumpuavalle kestävän kehityksen politiikalle."  »lue tarkemmin

Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma

"Maakunta pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä EU:n 20 %:n ilmastotavoitteita enemmän vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta on yli 80 %."  »lue tarkemmin

Pohjois-Karjalan kansainvälistymisen toimenpideohjelma

"Pohjois-Karjalan kansainvälistymisen toimenpideohjelma on asiakirja, joka määrittelee toimenpiteet, sekä mahdollisuuksien mukaan myös vastuutahot, toteutustavat ja rahoituslähteet POKAT 2017 -ohjelman kansainvälistymisen vahvistumista tukeville tavoitteille."  »lue tarkemmin

Pohjois-Karjalan maaseutuohjelma

"Maaseutuohjelman tavoitteena on kohdentaa maaseutupalveluiden agrihankkeiden kuntaosuuksia käytännöstä nouseviin kehittämiskohteisiin, sekä edistää muutoinkin maaseudun elinkeinojen kehittymistä ja vahvistaa maaseutuasumisen ja yrittämisen toimintaympäristöä."  »lue tarkemmin

Pokat2021

"POKAT 2021 on Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma vuosille 2018-2021. Sen visiona on älykäs erikoistuminen, öljyvapaa maakunta ja elinikäinen osallistuminen."  »lue tarkemmin

Riverian strategia

”Kumppanuudella osaamista ja hyvinvointia.”  »lue tarkemmin

Siun Sote

"Siun soten perustehtävänä on järjestää yhdenvertaisilla periaatteilla alueen väestölle ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka lainsäädännön mukaan kuntalaisille on järjestettävä. Siun sote järjestää myös pelastuslaissa (397/2011) määritellyt alueellisen pelastustoimen palvelut. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon sekä leirintäalueviranomaistehtävät jäsenkuntien puolesta, siltä osin kuin kunnat ovat antaneet nämä tehtävät Siun soten hoidettavaksi."  »lue tarkemmin

Älykkään erikoistumisen strategia

"POKAT 2021 on Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma vuosille 2018-2021. Sen visiona on älykäs erikoistuminen, öljyvapaa maakunta ja elinikäinen osallistuminen."  »lue tarkemmin

Öljyvapaa Pohjois-Karjala tiekartta 2040

"Tiekartta pohjautuu Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelmaan 2020, jossa on asetettu tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi ilmastonmuutoksesta, biotalouden kestävästä kasvusta ja uusiutuvan energian osuuden lisäämisestä."  »lue tarkemmin